Zaznacz stronę

Polityka ochrony prywatności

 1. Wstęp.
 2. Volleyball Future – Piotr Graban  dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Volleyball Future – Piotr Graban  z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Volleyball Future – Piotr Graban , środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Volleyball Future – Piotr Graban środków i metod ochrony danych osobowych.

 

 1. Podstawowe pojęcia.
 2. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 2. przetwarzaniu danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Volleyball Future – Piotr Graban  5. Klient – podmiot, na rzecz którego Volleyball Future – Piotr Graban  świadczy usługi z zakresu: coachingu, prowadzenia szkoleń Volleyball Future – Piotr Graban

 

III. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Piotr Graban prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Volleyball Future – Piotr Graban z siedzibą w Gdańsk, ul. Kilińskiego 11B/1 80-452 Gdańsk, NIP 9570932604, REGON: 221728578, zwany dalej Volleyball Future – Piotr Graban

 

 1. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników.
 2. Volleyball Future – Piotr Graban, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za pośrednictwem różnych źródeł. 2. Volleyball Future – Piotr Graban uzyskuje dane osobowe Użytkowników:
 • 1) bezpośrednio od swoich Klientów
 • 2) pośrednio: od podmiotów współpracujących Volleyball Future – Piotr Graban w zakresie marketingu bezpośredniego świadczonych przez Volleyball Future – Piotr Graban

 

 1. Sposób przetwarzania danych osobowych.
 2. Volleyball Future – Piotr Graban zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów RODO, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Volleyball Future – Piotr Graban oświadcza, że:
 • 1) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • 2) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i poddaje je dalszemu przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;
 • 3) przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 1. Dane osobowe gromadzone przez Volleyball Future – Piotr Graban mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • 1) świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Volleyball Future – Piotr Graban;
 • 2) szacowanie ryzyka i doskonalenie usług świadczonych przez Volleyball Future – Piotr Graban polegające w szczególności na rozwoju świadczonych usług oraz zarządzanie komunikacją;
 • 3) spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;
 • 4) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Volleyball Future – Piotr Graban.
 1. Volleyball Future – Piotr Graban zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Dostęp do danych osobowych posiada: Volleyball Future – Piotr Graban, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz oraz na rzecz jego Klientów w ramach realizacji umowy. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Volleyball Future – Piotr Graban.
 3. Volleyball Future – Piotr Graban prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 2. Volleyball Future – Piotr Graban nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Volleyball Future – Piotr Graban może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom świadczącym usługi na jego rzecz oraz na rzecz jego Klientów, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Volleyball Future – Piotr Graban prowadzi ewidencję osób, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Osoby, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do zachowania wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Volleyball Future – Piotr Graban.

 

VII. Prawa Użytkowników.

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Volleyball Future – Piotr Graban danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Volleyball Future – Piotr Graban odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Volleyball Future – Piotr Graban nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Użytkownik może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: listownie: Volleyball Future – Piotr Graban, ul. Kilińskiego 11B/1 80-452 Gdańsk lub poprzez formularz kontaktowy na stronie: https:// volleyballfuture.co.uk/,

 

VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

 

 1. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres wykonania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt z Klientem w przedmiocie jej zawarcia.
 3. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.
 4. Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez

Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji.

 1. Volleyball Future – Piotr Graban zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 2. Volleyball Future – Piotr Graban ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
 3. Volleyball Future – Piotr Graban nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

Volleyball Future – Piotr Graban zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.